Reklamační řád

Reklamační řád platný od 20.8. 2022


Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době
uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).


Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Prodávající je obchodní Společnost URBAN TRAINER s.r.o. sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00,
Praha 1 – Nové Město, Česká Republika, IČ: 06639402 je společnost, která při uzavírání a
plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel,
který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo
poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu H2W.CZ je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.


Vady zboží
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,


• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu služby či zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc,
služba tohoto druhu obvykle používá,
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vady zboží
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti
věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z
vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady do 1 měsíce od převzetí. Záruční doba začíná
běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců,
avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců v případě produktu, který nemá
povahu potravin. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V
případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.


Ostatní
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem.
Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení
Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny
vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv
plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze
v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší
lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je
povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od
tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba
vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle
společnosti nebo na některé z provozoven.


Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21.8.2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ke stažení: