Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na e-shopu H2W.cz


Společnost URBAN TRAINER s.r.o. sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město,
Česká Republika, IČ: 06639402, (dále jen „Prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.h2w.cz


Kontaktní adresa Prodávajícího: URBAN TRAINER s.r.o. sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00,
Praha 1 – Nové Město, Česká Republika. Kontaktní e-mail: vojta@urbanlife.cz, kontaktní
telefon: (+420) 737 067 084


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě
„h2w.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese
h2w.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího,
Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém
rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu
zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo
budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní
smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek).
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti
stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
občanským zákoníkem, a, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se ustanovení těchto obchodních
podmínek o ochraně spotřebitele, zejména ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů


2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím
webového rozhraní službu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není
spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná.

2 2.3. Službou prodávanou prostřednictvím webového rozhraní je jídelníček na míru a další
související zboží definované na webovém rozhraní. Žádný z produktů umístěných na webovém
rozhraní není lékem ani léčivem. Prodávající neposkytuje záruku na vliv zboží na zdraví
Kupujícího.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a
dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží a zboží poskytnuté
prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.2. Prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a
nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.3. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře či jinak), telefonicky či zprávou SMS na Kontaktním telefonu Prodávajícího, emailem
na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího.
Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží nebo služby (případně
číselné označení), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího
(jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.3.1 Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky,
zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání
(v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným
způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku či dokončit
platbu“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O
obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující obratem informován.

3.3.2 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena)
doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím
zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by
k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím,
dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o
obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto
potvrzení následovat samostatně.

3.3.3 Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího
kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou
objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3 3.4 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí Kupující sám.

3 3.5 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží či službu uvedené v
objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží či službu od Prodávajícího či jím zvoleného
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní
cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se
zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v
objednávce a v jejím přijetí.

3.6 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny
zboží či služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen
dodat Kupujícímu zboží či službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že
Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.7 Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží či služby ve webovém
rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením
ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.8 Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo
emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího.
Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné
pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého
nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti
s kupní smlouvou vynaložil.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč)
může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení
celé ceny zboží či služby před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.

4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží či službu Prodávajícímu mimo dalších
způsobů uvedených na webovém rozhraní:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
- v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího (osobní odběr je
možný po domluvě)
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2701349415/2010
- bezhotovostně pomocí platební brány ShoptetPay

4.2.1 Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny
zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v
potvrzení objednávky.

4.2.2 Platba je možná v českých korunách (Kč) a eurech (€).

4.2.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží či po poskytnutí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při
bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.2.4 Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku
expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet
Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky
na svůj účet.

4.2.5 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je
Kupující předem informován.

4.3. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží
či služby bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V
případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

4.4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve
webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany
Prodávajícího.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým
doručováním.

4.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje
za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze
strany Kupujícího.

4.7. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné
závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu
poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu
(nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré
náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není
možná.

4.8. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním
zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max.
10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč),
jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a
dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží či službě zaplacením celé kupní ceny (včetně
nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží či službu převezme. Odpovědnost za nahodilou
zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo
okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak
neučinil.

5. Specifikace a doprava digitálního obsahu

5.1. U digitálních produktů (veškeré produkty z kategorie /online-kurzy/)se dodáním rozumí
zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou
v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, na email
uvedený Kupujícím v objednávkovém formuláři, a to nejpozději do 3 dnů, není-li uvedeno jinak.

5.3. Po dodání přístupu Prodávajícím je Kupující co nejdříve povinen zkontrolovat funkčnost přihlašovacích údajů a dostupnost zakoupeného obsahu. Délka a počet videí daného kurzu je vždy specifikována v popisu produktu.

5.4. Objednáním digitálního obsahu bude Kupujícímu vytvořen účet na webu h2w.urbanlife.cz,
kde bude veškerý zakoupený obsah Kupujícím k dispozici po dobu minimálně jednoho roku. 

5.5. On-line kurzy jsou ve webovém rozhraní na stránce https://h2w.urbanlife.cz/ publikované
formou předtočených videí na platformě Youtube. K správnému zobrazení je potřeba mít funkční internetové připojení a odpovídající software a hardware, který umožní plynulé přehrávání videí na uvedené platformě.

6. Specifikace a doprava osobních služeb

6.1. U osobních služeb (veškeré produkty z kategorie /osobni-sluzby) se dodáním rozumí
zahájení spolupráce, dle specifikace u popisu produktu. 


6.2. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých
služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám
budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. 
Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné,
abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

7. Zabezpečení a ochrana autorských práv

7.1. Přístupové údaje k produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní
potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu k produktu či poskytnuté URL adrese.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

7.2 Produkty, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, včetně jejich náplně,
podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím
osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být
Kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu,
kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní
smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží či služby. Odstoupení od kupní smlouvy může
Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní email
Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný
Prodávajícím.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé
zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

8.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu
vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od 5 odstoupení od
kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla
Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

8.4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo
jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní
smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo
poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a
elektronickou adresu Kupujícího.

8.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené
Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči
Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je
Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a
nákladů na dodání zboží.

8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na
dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i)
stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval,
(iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly
prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení
Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto
způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.7. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy na službu ve chvíli, kdy dodávaná služba
obsahuje patrné chyby a Prodávající je není schopen opravit.

8.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí,
vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití
nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

8.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní
smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.

8.11. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto
obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí,
dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není
možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo
pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení
objednávky.

8.12. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této
skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní
cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel
Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud
Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení
od kupní smlouvy.

8.13. Na digitální obsah, čímž se rozumí veškeré produkty z kategorie Online kurzy, a také
veškeré poskytované osobní služby z kategorie Osobní služby se nevztahuje právo odstoupit
od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží či služby.

8.14. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od
kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným
zbožím.

9. Odpovědnost za vady

9.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského
zákoníku).

9.2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem
Prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o
našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu
nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme
předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva, naleznete v
odkazu ZDE.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

11.2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo
nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým
smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze
pouze písemnou formou.

11.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a
obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí
podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích
vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

11.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v
objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se
potravinových doplňků provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontrolu
dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží
provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též
kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová
sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může
Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke
Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve
smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

11.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie,
obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.),
včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je
chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob.
Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit
žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je
zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém
rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků,
zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami
příslušných vlastníků.

11.8. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností
Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou
textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující
analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované
souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a
uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro
Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může
také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budouli
takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP
adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé
webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude
možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní
souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem
a k účelu shora uvedeným.

11.9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující
nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona
o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena).
Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v
textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem) V případě dotazu k obchodním
podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné
informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.2.2022.

Související články:

Přílohy: